Zooplus Sözleşmeler

Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi Üyelik Sözleşmesi

www.zooplus.com.tr sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar:

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

3.3. Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde Kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

 

4. Garanti Vermeme: İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. Mücbir Sebep

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

 1. 1.    Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanma Amacı

 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. 2.    Politika ile Düzenlenen Kayıt Ortamları

 

Politika, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan ve fiziksel ve elektronik ortamlarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan saklama ve imha prensiplerini kapsamaktadır.

 

 1. 3.    Tanımlar

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Alenileştirme

“Herkes tarafından bilinir kılınması” anlamındadır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun, kişisel verilerini işlediği kişilere, bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi vermesi yükümlülüğüdür.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sorumlularının uhdesinde bulunan kişisel verilerin aktarılmasıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Otomatik Olarak Veri İşleme

Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Personel

Şirket’e bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişilerdir.

Silme

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin taleplerini kullanırken yararlanacakları başvuru formudur.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

 1. 4.    Kişisel Verilerin Saklama ve İmhasını Gerektiren Sebepler

 

Kişisel verilerin işlenme (saklanma) sebepleri Kanun’un 5.maddesinde sayılmış olup, buna hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Kişisel verilerin saklanma sebepleri aşağıdaki gibidir:

 

 1. İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemez.

 

 

 1. 5.    Teknik ve İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi veya erişilmesinin önlenmesi ve hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış aşağıdaki teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

 

 1. a.    Teknik Tedbirler:

 

 • Şifrelemeler yapılması,
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri geliştirilmesi,
 • Log Kayıtları tutulması,
 • Verilerin maskelenmesi,
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılması,
 • Yedekleme yapılması,
 • Güvenlik duvarları kullanılması,
 • Güncel Anti-Virüs sistemleri kullanılması,
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme,

 

 1. b.    İdari Tedbirler:

 

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanması,
 • Kurumsal Politikalar hazırlanması,
 • Diğer veri sorumluları ve veri işleyenler ile sözleşmeler yapılması,
 • Gizlilik Taahhütnameleri imzalanması,
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılması,
 • Risk analizleri yapılması,
 • Sözleşmelere kanuna uygun hükümler ilave edilmesi,
 • Kurumsal iletişimin sağlanması,
 • Eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülmesi,
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olunması.

 

 

 

 

Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Müşteri Aydınlatma Metni

 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Bağdat Cad. Akasyalı Sok. No:1 D:11, Suadiye-Kadıköy / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2.  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

 

Aşağıda sayılan genel nitelikli kişisel verileriniz;

 

 • Kimlik verileriniz (ad, soyadı vb.),
 • İletişim verileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.),
 • Ödeme verileriniz,
 • Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler

(Ürünlere yaptığınız yorumlar ve yüklediğiniz fotoğraflar vb.),

 • Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler

(Sitemizi ziyaretiniz esnasında toplanan IP adresiniz, çerezler, sipariş kimliğiniz vb.),

 

Şirket tarafından;

 

 • Üyelik hesabı sağlanması ve doğrulanması,
 • Siparişlerin işlenmesi ve gönderilmesi,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Raporlama, analiz, denetim çalışmalarının yapılması,
 • Kişiye özel tanıtım ve diğer tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönelttiğiniz şikâyetlerin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla iletişim kurulması,

 

amaçlarıyla; yürürlükteki Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Şirket’in tabi olduğu mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili üçüncü kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya meşru menfaatimize dayalı hukuki sebeplerle ve opsiyonel çerezlerin kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerini yürütmek için açık rızanıza ilişkin hukuki sebeple toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Şirket tarafından elektronik ortamda, sitemiz aracılığı ile; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşteri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme;

 

 
Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Müşteri Açık Rıza Metni

 

Zooplus Evcil Hayvan Ürünleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

 

Çerezler dahil olmak üzere toplanan kişisel verilerimin bana özel tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve diğer tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla işlenmesini ve ilgili amaca uygun olarak hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını kendi açık rızam ile kabul ediyorum.